Política de Privadesa

POLÍTICA DE PRIVADESA

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a continuació  indiquem la política de privadesa de les dades personals que hagin estat facilitades a la Federació d’associacions de Veïns de Terrassa, a través de qualsevol mitjà, incloent el format en paper o electrònic:

Qui és el responsable de les dades personals facilitades?

  • IDENTITAT FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE TERRASSA
  • CIF:  G-58783879
  • ADREÇA Plaça del Tint, nº4
  • TELEFON 93 789 13 97
  • CORREU ELECTRÒNIC DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT  secretaria@favterrassa.org

Per a quines finalitats s’empraran aquestes dades i durant quant temps?

OBJECTIU:

La informació facilitada té per objecte executar el contracte associatiu existent entre el Responsable del Tractament i l’interessat, així com també l’exercici dels drets i obligacions que se’n deriven de la seva relació amb l’entitat.

També serviran per informar sobre les reunions i projectes que l’entitat desenvolupa.

Els tractaments que podem fer són:

-invitacions a actes i esdeveniments

-sol·licitar la participació en activitats puntuals

-gestionar la seva participació en un projecte i/o prestar el servei que ens ha sol·licitat

En cas que la persona no tingui la condició de soci, les dades facilitades només es faran servir per donar resposta a les sol·licituds formulades per qualsevol persones i remetre-li informació de l’entitat.

Les dades facilitades no s’empraran per elaborar perfils.

En cas que les dades facilitades es volguessin emprar per altres fins dels descrits anteriorment, s’informarà a la persona interessada de la nova finalitat als efectes que presti el seu consentiment.

Als efectes de complir el principi establert a l’article 5.1 lletra d) del Reglament anteriorment citat, la persona que facilita les dades garanteix que les mateixes són veraces, exactes i actuals, responsabilitzant-se de qualsevol inexactitud que pogués existir i obligant-se a comunicar al Responsable de Tractament qualsevol modificació que es pogués produir, a la menor brevetat possible, per tal de donar compliment a les finalitats establertes en aquesta política de privacitat.

Per que haig de comunicar les meves dades?

La base legal de la legitimació pel tractament de les dades facilitades a La Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa, és el consentiment exprés de la persona interessada i, si procedeix, l’execució del contracte associatiu subscrit amb el Responsable del Tractament.

Qui tindrà accés a les meves dades personals?

Les dades facilitades no seran cedides a terceres persones, llevat d’obligació legal o consentiment exprés.

Quins drets tinc?

Qualsevol persona (o el seu representant legal) pot exercitar davant la Federació els següents drets que li són reconeguts per la normativa de protecció de dades, que seguidament s’indiquen.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, la persona afectada podrà remetre una sol·licitud a l’entitat, a l’adreça indicada a l’apartat “RESPONSABLE DEL TRACTAMENT” o bé a través d’un correu electrònic a: secretaria@favterrassa.org. Per l’exercici d’aquests drets, la persona sol·licitant haurà d’acreditar la seva identitat, ja sigui amb el seu DNI o el NIE, corresponent.

Igualment, si es consideressin vulnerats els seus drets, la persona interessada té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, amb domicili a 28001 – Madrid, carrer Jorge Juan, 6 (més informació a www.agpd.es ).

 

Amb el Suport de
Ajuntament de Terrassa
Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Horari d’ Oficina:
Dilluns a Divendres

de 10h a 13h i de 16h a 20h

Plaça del Tint, 4    08224 Terrassa

93 789 13 97

0Shares