Associacions Veïnals

Qué és una Associació Veïnal

Les Associacions Veïnals són unes entitats constituïdes per veïns i veïnes que treballen voluntàriament sense ànim de lucre, per millorar la qualitat de vida dels barris. És a dir, intervenen i proposen actuacions perquè arribin els serveis bàsics, educatius, sanitaris, culturals, de mobilitat, a tothom, fomentant la cohesió social.

Com crear una Associació Veïnal

Una associació és constitueix voluntàriament per tres o més persones.

La documentació que es requereix és la següent:

1. L’acord de constitució s’ha de formalitzar per escrit i ha de constar com a mínim:

 • El lloc i data de l’acta fundacional
 • La denominació i el domicili
 • La voluntat de constituir l’associació que s’acredita amb la signatura de l’acta de tots els socis fundadors. En el cas de les persones jurídiques, s’ha d’acompanyar el certificat de l’acord amb la decisió corresponent.
 • Els estatuts de l’associació (Model Estatuts)
 • Les aportacions al patrimoni inicial de l’associació
 • La designació de les persones que han d’integrar l’òrgan de govern inicial

2. Posteriorment s’han d’inscriure al Registre d’Associacions, anar a tràmits

3. Les associacions han de portar:

 • Llibre d’actes, que ha de contenir les actes de les reunions dels òrgans de govern, signades pel secretari i el vistiplau del president
 • Llibre de registre d’associats actualitzat
 • Llibre diari, registrant els comptes relatius a l’entitat

4. Donar-se d’alta al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes

 • Imprès de sol·licitud (original i còpia)
 • Acta fundacional (còpia)
 • Estatuts de l’entitat (còpia)
 • Número d’Identificació fiscal – NIF de l’entitat (còpia)
 • Resolució amb número de registre de la Dir.Gral. de Dret i Entitats Jurídiques o d’altres registres públics. (còpia)
 • Certificat de l’òrgan directiu o dels responsables de l’entitat en el cas que l’entitat sol.licitant sigui una delegació dins d’una altra entitat (original)Les AV, com són persones jurídiques estan regulades per la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Associacions Veïnals de Terrassa

Federades

 • AV Barri Segle XX
 • AV Barri Universitari-Cementiri Vell
 • AV Ca N’Anglada
 • AV Ca N’Aurell
 • AV Can Boada Del Pi 
 • AV Can Jofresa
 • AV Can Palet 
 • AV Nova Can Parellada 
 • AV Can Tusell
 • AV Egara 
 • AV Font De L’Espardenyera
 • AV Grups Gibraltar-LLuis Companys
 • AV La Cogullada
 • AV La Maurina 
 • AV Les Arenes-Can Montllor i La Gripia
 • AP Torrent de Les Carbonelles
 • AV Montserrat
 • AV Pla Del Bon Aire
 • AV Plaça Catalunya-Escola Industrial
 • AV Poble Nou-Zona Esportiva
 • AV Sant Pere Nord
 • AV Torre Sana
 • AV Xúquer
 • AV Can Palet De Vista Alegre
 • AV Can Parellada Per La Unitat Del Nostre Barri
 • AV Les Martines
 • AV Sant Llorenç

No Federades

 • AV Can Palet II
 • AV Del Centre
 • AV Antic Poble De Sant Pere
 • AV Roc Blanc
 • AV 16 De Setembre Vilardell
 • AV Les Torres De Can Parellada
 • AV Sant Pere
 • AV Torrent D’ en Pere Parres
 • AV Guadalhorce
 • AV Can Boada (casc antic)
 • AV Vallparadís
 • AV Can Roca
 • AV Propietarios Can Gonteres
 • AV Propietaris i Veïns de Les Fonts
 • AV El Molinot

Com Federar-se

Amb el Suport de
Ajuntament de Terrassa
Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Horari d’ Oficina:
Dilluns a Divendres

de 10h a 13h i de 16h a 20h

Plaça del Tint, 4    08224 Terrassa

secretaria@favterrassa.org

93 789 13 97